วิธีการส่งบทความ

รูปแบบบทความ

แบบฟอร์มการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่                                                     Download

บทความวิชาการ (Eng)                                                                                     Download

บทความวิชาการ (Thai)                                                                                    Download

บทความวิจัย (Eng)                                                                                          Download

บทความวิจัย (Thai)                                                                                         Download

 

วิธีการส่งบทความออนไลน์


 ขั้นตอนของการส่งบทความ ในระบบThai-JO

ขั้นตอนของผู้จัดการวารสาร ในระบบThai-JO

ขั้นตอนของผู้ตรวจวารสาร   ในระบบThai-JO

"วารสารกระแสวัฒนธรรม เป็นวารสารฉบับเดียวในขณะนี้ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่อยู่บนฐานข้อมูลของ
TCI (ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย) ซึ่งเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานการประเมินคุณภาพสถาบันการศึกษาของไทย"


 

You are here: Home รูปแบบบทความ