cover

 

บทบรรณาธิการ

ผศ. ดร. ชลลดา มงคลวนิช

 

 


บทความวิจัย

บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในเขตพื้นที่ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

โชติ บดีรัฐ

 

 


กรับในวัฒนธรรมดนตรีลุ่มน้ำโขง

นพพล ไชยสน และ คณะ

 

 


ผักพื้นบ้าน อาหารพื้นเมือง ตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วิวรณ์ วงศ์อรุณ

 

 


การเล่าเรื่องวัฒนธรรมญี่ปุ่นทางรายการสารคดีโทรทัศน์

ปัณณวัฒน์ บำรุง

 

 


แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวด้านอาหารภาคใต้เชิงสร้างสรรค์แบบบูรณาการอย่างยั่งยืนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประเทศไทย

ณภัทร นาคสวัสดิ์ และพยอม ธรรมบุตร

 

 


ความต้องการด้านการท่องเที่ยววิถีไทย : กรณีศึกษาวัยรุ่นที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กัญญารินทร์ ไชยจันทร์

 

 


ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการบริโภคอาหารบุฟเฟ่ต์ในโรงแรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทย

ชลลดา มงคลวนิช และคณะ

 

 


Cultural and Heritage Tourism Management: the Value of Cultural and Heritage Assets in Thailand: Case Study Ubon Ratchathani Province

Wisathit Somrak

 

 


บทความวิชาการ

วัฒนธรรมข้ามชาติในจังหวัดภูเก็ต

 จารุณี คงกุล

 

 


 

 

1562379908459

 

บทบรรณาธิการ

ผศ. ดร. ชลลดา มงคลวนิช

 

 


สามประสานการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมโดยชุมชนปกาเกอะญอ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ณัฏฐ์ชรัชช์ สาระหงษ์ และ คณะ

 


การท่องเที่ยวเพื่อสืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาทางอาหารของกลุ่มวัฒนธรรมตามชายขอบ จังหวัดกาญจนบุรี
อัญชัญ ตัณฑะเทศ และ อังสุมาลิน จำนงชอบ

 


แนวทางการพัฒนาแรงจูงใจในการเดินทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพบ่อน้ำร้อนเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
อุมาพร บุญเพชรแก้ว และ อิสระพงษ์ พลธานี

 


ชุมชนกับการพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยวด้วยทุนทางวัฒนธรรม : กรณีศึกษาประเพณีแห่นาคโหด บ้านโนนเสลา ตำบลหนองตูม อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
ฐิติรดา เปรมปรี

 


การศึกษาองค์ความรู้และต่อยอดภูมิปัญญาพื้นบ้านในการใช้เครือซูดวัสดุธรรมชาติเพื่อเศรษฐกิจ สร้างสรรค์ในรูปแบบของเครื่องจักสาน
ศาสตรา เหล่าอรรคะ

 


การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จากเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม และความหลากหลายของ ทรัพยากรทางธรรมชาติในพื้นที่เกาะสุกร อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
จุฑาธิปต์ จันทร์เอียด และคณะ

 


การสร้างแรงจูงใจทางการท่องเที่ยวในจังหวัดสระแก้วเพื่อรองรับการเป็นเมืองท่องเที่ยวชายแดน
กฤติกา สายณะรัตร์ชัย และ คมสิทธิ์ เกียนวัฒนา

 


The Characteristics of Tourist Orchard Practices in Trat Province towards Their Multifunctionality and Values
Phornphan Roopklom

 


 

 วารสารกระแสวัฒนธรรม ก้าวสู่ปีที่ 20 แล้ว...

cover
ปีที่ 21 ฉบับที่ 39
(ม.ค. - มิ.ย. 63)
ปีที่ 20 ฉบับที่ 38
(ก.ค. - ธ.ค. 62)
ปีที่ 20 ฉบับที่ 37
(ม.ค. - มิ.ย. 62)
ปีที่ 19 ฉบับที่ 36
(ก.ค. - ธ.ค. 61)
ปีที่ 19 ฉบับที่ 35
(ม.ค. - มิ.ย. 61)
ปีที่ 18 ฉบับที่ 34
(ก.ค. - ธ.ค. 60)
ปีที่ 18 ฉบับที่ 33
(ม.ค. - มิ.ย. 60)
ปีที่ 17 ฉบับที่ 32
(ก.ค. - ธ.ค. 59)
ปีที่ 17 ฉบับที่ 31
(ม.ค. - มิ.ย. 59)
ปีที่ 16 ฉบับที่ 30
(ก.ค. - ธ.ค. 58)
ปีที่ 16 ฉบับที่ 29
(ม.ค. - มิ.ย. 58)
ปีที่ 15 ฉบับที่ 28
(ก.ค. - ธ.ค. 57)
ปีที่ 15 ฉบับที่ 27
(ม.ค. - มิ.ย. 57)
ปีที่ 14 ฉบับที่ 26
(ก.ค. - ธ.ค. 56)
ปีที่ 14 ฉบับที่ 25
(ม.ค. - มิ.ย. 56)
ปีที่ 13 ฉบับที่ 24
(ก.ค. - ธ.ค. 55)
ปีที่ 13 ฉบับที่ 23
(ม.ค. - มิ.ย. 55)
ปีที่ 12 ฉบับที่ 22
(ก.ค. - ธ.ค. 54)
ปีที่ 12 ฉบับที่ 21
(ม.ค. - มิ.ย. 54)
 ปีที่ 11 ฉบับที่ 20
(ก.ค. - ธ.ค. 53)
ปีที่ 11 ฉบับที่ 19
(ม.ค. - มิ.ย. 53)
ปีที่ 10 ฉบับที่ 18
(ก.ค. - ธ.ค. 52)
ปีที่ 10 ฉบับที่ 17
(ม.ค. - มิ.ย. 52)
ปีที่ 9 ฉบับที่ 16
(ก.ค. - ธ.ค. 51)
ปีที่ 9 ฉบับที่ 15
(ม.ค. - มิ.ย. 51)
ปีที่ 8 ฉบับที่ 14
(ก.ค. - ธ.ค. 50)
ปีที่ 8 ฉบับที่ 13
(ม.ค. - มิ.ย. 50)
ปีที่ 7 ฉบับที่ 12
(ก.ค. - ธ.ค. 49)
ปีที่ 7 ฉบับที่ 11
(ม.ค. - มิ.ย. 49)
ปีที่ 6 ฉบับที่ 10
(ก.ค. - ธ.ค. 48)
ปีที่ 6 ฉบับที่ 9
(ม.ค. - มิ.ย. 48)
ปีที่ 5 ฉบับที่ 8
(ก.ค. - ธ.ค. 47)
 ปีที่ 5 ฉบับที่ 7
(ม.ค. - มิ.ย. 47)
 ปีที่ 4 ฉบับที่ 6
(ก.ค. - ธ.ค. 46)
ปีที่ 4 ฉบับที่ 5
(ม.ค. - มิ.ย. 46)
ปีที่ 3 ฉบับที่ 4
(ม.ค. - มิ.ย. 45)
 
ปีที่ 2 ฉบับที่ 3
(ม.ค. - มิ.ย. 44)
ปีที่ 2 ฉบับที่ 2
(ส.ค. - ธ.ค. 43)
 ปีที่ 1 ฉบับที่ 1
(ม.ค. 43) 
 

 

image 036

 

บทบรรณาธิการ

ผศ. ดร. ชลลดา มงคลวนิช

 

 


บทความวิจัย

การถ่ายโอนความรู้วัฒนธรรมดนตรีของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลในจังหวัดสตูล

เรวดี อึ้งโพธิ์

 


แนวทางการประยุกต์ภูมิปัญญาพื้นบ้านอีสานในการผลิตภาพยนตร์สั้นเชิงสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรม
ภราดร ชินสอน และ สมคิด สุขเอิบ

 

 


การพัฒนารูปแบบการแสดงหมอลำหมู่เชิงธุรกิจ
ศิริชัย ทับขวา และ สมคิด สุขเอิบ

 

 


การศึกษาภูมิปัญญาพื้นบ้านในการรักษาผู้ป่วยกลุ่มอาการสตรีวัยทอง จังหวัดจันทบุรี
สุรัสวดี สินวัต และ คณะ

 

 


The Causal Relation Model of Market Orientation and Extended Market Orientation Factors Affecting Strategic through Performance for Thai Health Establishments in Bangkok
Wirut Nakkhasin et al.

 

 


Contemporary Sculptures: Decoding the Body of Aesthetic Knowledge Suitable for Public Parks
Adool Booncham et al.

 

 


The Importance and Challenges of Implementing Multicultural Music Education in a Music Classroom at International Schools in Bangkok, Thailand
Sevizonu Niza Tepa et al.

 

 


บทความวิชาการ

ศาสตร์พระราชา : พุทธบูรณาการแห่งนวัตกรรมศาสตร์สมัยใหม่เพื่อสังคมไทยทุกระดับ
พระครูสุนทรเขมาภินันท์ และคณะ

 

 


An Increased Business Opportunity of Wellness Tourism as Premium Tourist Destination on Asian Countries
Kittiya Keadplang

 

 

 

 การเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์วารสาร

Untitled 1


วารสารกระแสวัฒนธรรม

ได้รับการประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI

ให้อยู่ในวารสารกลุ่มที่ 2 (รับรองระหว่างปี 2563 - 2567)

tier2


 

0000


 

You are here: Home วารสาร หน้าหลัก