บรรณาธิการ | วารสารกระแสวัฒนธรรม
JOURNAL OF CULTURAL APPROACH

วัตถุประสงค์

1. วารสารกระแสวัฒนธรรมเป็นวารสารที่เผยแพร่ผลงานด้านวิชาการและการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสังคมและวัฒนธรรมหรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดและองค์ความรู้ ความก้าวหน้าทางด้านผลงานวิชาการและการวิจัย

ที่ปรึกษา

ศาสตราจารย์ ดร.สุจริต เพียรชอบ
ศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์  พรรุ่งโรจน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เปรมฤดี ชอบผล

บรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา มงคลวนิช

กองบรรณาธิการ

รองศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิน งามประโคน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรานุช โสภา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ดร.เดือนเพ็ญ ทองน่วม มหาวิทยาลัยสยาม
ดร.มยุรี ถาวรพัฒน์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ดร.สุพัชรจิต จิตประไพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดร.ฉวีวรรณ จันทรัตน์ สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
ดร.นันทิรา ภูขาว มหาวิทยาลัยสยาม
อาจารย์ปิยวรรณ ท้อนสุวรรณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ฝ่ายจัดการ และเลขานุการกองบรรณาธิการ

อาจารย์ ปัญจมา เปมะโยธิน
อาจารย์ สุนทร สอนกิจดี
ดร.อังคณา ใจเหิม
นางสาวโศพิฐฐา นพคุณ

ฝ่ายพิสูจน์อักษร

นางสาวสุภาวดี สอนชา
นางสาวศุภิสรา พุ่มมาลี
Mr. Sean Meadows

กำหนดการเผยแพร่

ปีละ 2 ฉบับ  ฉบับที่ 1  เดือนมกราคม – มิถุนายน และฉบับที่ 2  เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม

สถานที่จัดพิมพ์

สถาบันวิศวกรรมการพิมพ์ มหาวิทยาลัยสยาม

 

You are here: Home วารสาร หน้าหลัก บรรณาธิการ