เงื่อนไขการรับบทความ

 1.  การพิมพ์ต้นฉบับจะต้องพิมพ์ตามรูปแบบและขนาดตัวอักษรตาม template ที่กำหนดไว้ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่  http://www.tourismtaat.siam.edu

 2.  ผู้ส่งต้นฉบับผลงานเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ต้องรับรองว่าไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ใดมาก่อน (ยกเว้นรายงานการวิจัยวิทยานิพนธ์) และไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณารอตีพิมพ์

 3. ผลงานทางวิชาการที่รับพิจารณาตีพิมพ์พิมพ์เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ บทความวิจัยความยาวไม่น้อยกว่า 5 หน้า และไม่เกิน  15 หน้า  พิมพ์ต้นฉบับด้วยกระดาษขนาดเอ 4 หน้าเดียว

 4. เพื่อการกลั่นกรอง (double blind review) จากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาอย่างน้อย 2 คน ขอให้ผู้ส่งต้นฉบับพิมพ์ชื่อ ตำแหน่งทางวิชาการและวุฒิการศึกษาสูงสุด
  สังกัด เมล์ติดต่อ โทรศัพท์ โทรสาร ที่อยู่ รหัสไปรษณีย์ของผู้แต่งทุกคนบนหน้าปกผลงานเท่านั้น ข้อความที่บ่งบอกถึงผู้แต่งต้องไม่ปรากฏในที่อื่นของผลงานแต่อย่างใด

 5. โครงสร้างบทความประกอบด้วยบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษประมาณ 100-250 คำ คำสำคัญ (Keywords) บทนำ วัตถุประสงค์ สมมติฐาน (ถ้ามี)
  ประโยชน์ที่ได้รับ   วิธีดำเนินการวิจัย สรุปผลการวิจัย ข้อเสนอแนะ กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) และเอกสารอ้างอิง สำหรับ Keywords ภาษาอังกฤษใช้ตัวเล็กทั้งหมด ยกเว้นเป็นชื่อเฉพาะเท่านั้นที่ใช้อักษรตัวใหญ่

 6. ตารางหรือรูปประกอบต้องระบุ หัวข้อให้ชัดเจน อาจเป็นภาพสไลด์ ภาพสี ภาพขาวดำก็ได้ แต่ควรมีความขาว-ดำชัดเจน (มี contrast สูง)

 7. การเขียนอ้างอิงในเนื้อหาและเอกสารอ้างอิงส่วนท้ายเล่มและรูปแบบการเขียนผลงานเพื่อตีพิมพ์อย่างอื่นให้ใช้รูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิง  APAstyle โดยสามารถดาวน์โหลดรูปแบบได้ที่    http://www.tourismtaat.siam.edu

 8. หากเป็นบทความที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เคยตีพิมพ์ในวารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทยเล่มที่ผ่านๆมา ต้องมีการอ้างอิง (citation) ไว้ในบทความที่ส่งมาตีพิมพ์ด้วย

 9. ผลงานที่ได้รับตีพิมพ์แล้วเจ้าของผลงานอย่างน้อย 1 คนต้องสมัครเป็นสมาชิกของสมาคมนักวิชาการการท่องเที่ยว (ประเทศไทย)  สมัครและดูรายละเอียดได้ที่ http://www.tourismtaat.siam.edu

 10. ส่งไฟล์บทความต้นฉบับผ่านเว็บไซต์ http://www.tourismtaat.siam.edu. และทางEmail ที่ หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามได้ที่  คุณธนัญชนก จันทร์แดง โทรศัพท์ 0-2457-0068 ต่อ 5398

 

You are here: Home เงื่อนไขการรับบทความ