ผู้ทรงคุณวุฒิ

  1.) ศ.ดร.ม.ร.ว.สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยสยาม
  2.) ศ.ดร.สุจริต เพียรชอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  3.) ศ.ดร.ทวีป ศิริรัศมี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
  4.) ศ.ดร.สมทรง บุรุษพัฒน์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  5.) ศ.ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ นักวิชาการอิสระ
  6.) ศ.ดร.คณิต เขียววิชัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
  7.) รศ.ดร.ธนวดี บุญลือ  มหาวิทยาลัยสยาม
  8.) รศ.ดร.พัชนี ตั้งยืนยง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  9.) รศ.ดร.บงกช ฤทธิชัยนุวัฒน์ งามสม มหาวิทยาลัยสยาม
10.) รศ.ดร.สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
11.) รศ.ดร.โสภนา ศรีจำปา มหาวิทยาลัยมหิดล
12.) รศ.พิษณุ เจียวคุณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
13.) รศ.ดร.ณรงค์ชัย ปิฎกรัชต์ มหาวิทยาลัยมหิดล
14.) รศ.ดร.วิเชียร ชิวพิมาย วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
15.) รศ.ดร.สิน งามประโคน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
16.)  รศ.ดร.เลิศพร ภาระสกุล มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
17.) ผศ.ดร.ชลลดา มงคลวนิช มหาวิทยาลัยสยาม
18.) ผศ.ดร.สมยศ วัฒนากมลชัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
19.) ผศ.ดร.สมหมาย จันทร์เรือง มหาวิทยาลัยสยาม
20.) ผศ.ดร.นงนุช ศรีอัษฎาพร มหาวิทยาลัยสยาม
21.) ผศ.ดร.เปรมฤดี ชอบผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
22.) ผศ.ประนอม ลี้ถาวร มหาวิทยาลัยรามคำแหง
23.) ผศ.ดร.พลเรือตรีหญิงสุภัทรา เอื้อวงศ์
มหาวิทยาลัยสยาม
24.) ผศ.ดร.จิรานุช โสภา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
25.) ผศ.ดร.กรกิต ชุ่มกรานต์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
26.) ดร.ละเอียด ศิลาน้อย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
27.) ดร.ฉวีวรรณ จันทรัตน์ สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
28.) ดร.สุพัชรจิต จิตประไพ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
29.) ดร.มยุรี ถาวรพัฒน์ มหาวิทยาลัยมหิดล
30.) ดร.สุนันทา มิตรงาม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
31.) ดร.ลักขณา ดาวรัตนหงษ์ มหาวิทยาลัยมหิดล
32.) Mr. Lian Cowie มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
33.) Assoc.Prof.Dr.Ruhet Genc Istanbul Bilgi University

You are here: Home ผู้ทรงคุณวุฒิ