ผู้ทรงคุณวุฒิ

1.    ศ.ดร.สุจริต  เพียรชอบ                                           ข้าราชการบำนาญ
2.    ศ.ดร.ทวีป  ศิริรัศมี                                                 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี    
3.    ศ.ดร.สมทรง  บุรุษพัฒน์                                         มหาวิทยาลัยมหิดล
4.    รศ.ดร.ธนวดี บุญลือ                                               มหาวิทยาลัยสยาม
5.    รศ.ดร.มณีปิ่น พรหมสุทธิรักษ์                                 มหาวิทยาลัยศิลปากร
6.    รศ.ดร.พัชนี  ตั้งยืนยง                                            จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7.    รศ.ดร.บงกช  ฤทธิชัยนุวัฒน์ งามสม                       มหาวิทยาลัยสยาม
8.    รศ.ดร.คณิต  เขียววิชัย                                         มหาวิทยาลัยศิลปากร
9.    รศ.ดร.สุทธินันทน์  พรหมสุวรรณ                           มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
10.    รศ.พิษณุ  เจียวคุณ                                            มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
11.    รศ.ดร.ณรงค์ชัย  ปิฎกรัชต์                                  มหาวิทยาลัยมหิดล
12.    รศ.ดร.วิเชียร  ชิวพิมาย                                      มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล    
13.    ผศ.ดร.ชลลดา  มงคลวนิช                                 มหาวิทยาลัยสยาม
14.    ผศ.ดร.สมยศ  วัฒนากมลชัย                       มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
15.    ผศ.ดร.เลิศพร  ภาระสกุล                              มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
16.    ผศ.ดร.สิน  งามประโคน                            มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
17.    ผศ.ดร.สมหมาย  จันทร์เรือง                       มหาวิทยาลัยสยาม
18.    ผศ.ดร.นงนุช  ศรีอัษฎาพร                            มหาวิทยาลัยสยาม
19.    ผศ.ดร.เปรมฤดี  ชอบผล                                  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
20.    ผศ.ประนอม  ลี้ถาวร                                        มหาวิทยาลัยรามคำแหง
21.    พล ร.ต. หญิง ผศ.ดร.สุภัทรา เอื้อวงศ์            มหาวิทยาลัยสยาม
22.    ดร.ละเอียด  ศิลาน้อย                                    การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
23.    ดร.พยุงศักดิ์  จันทรสุรินทร์                           มหาวิทยาลัยสยาม
24.    ดร.ฉวีวรรณ  จันทรัตน์                                  สํานักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
25.    ดร.สุพัชรจิต  จิตประไพ                                 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
26.    ดร.พิเชฐ   สายพันธ์                                      มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
27.    ดร.มยุรี   ถาวรพัฒน์                                      มหาวิทยาลัยมหิดล
28.    ดร.สุนันทา   มิตรงาม                                    กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
29.    ดร.จิรานุช  โสภา                                          มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
30.    Mr. Iian  Cowie                                           มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
31.    Assoc.Prof.Dr.Ruhet  Genc                         Istanbul Bilgi University

You are here: Home ผู้ทรงคุณวุฒิ