วารสารกระแสวัฒนธรรม ปีที่ 16 ฉบับที่ 30

ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมตีพิมพ์บทความในวารสารกระแสวัฒนธรรม

cul Price


ขอขอบคุณ คณะกรรมการคัดเลือก

บทความคุณภาพให้กับวารสารกระแสวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อส่งให้ศูนย์ดัชนีวารสารไทย

 

 17 02 2564

 


การเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์วารสาร

Untitled 1


วารสารกระแสวัฒนธรรม

ได้รับการประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI

ให้อยู่ในวารสารกลุ่มที่ 2 (รับรองระหว่างปี 2563 - 2567)

tier2


 

0000